GOD INKASSOSED

Som användare av SBBI (Uppdragsgivare) förbinder vi oss att bedriva den aktuella inkassoverksamheten enligt god inkassosed. Det innebär att gäldenären inte skall vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning. (Gäldenär = Den som är betalningsskyldig och mål för inkassot)

Följande är exempel på vad god inkassosed innefattar:

I övrigt hänvisas till inkassolagen (1974:182) och Datainspektionens allmänna råd angående tillämpning av inkassolagen.
Läs mer om Inkasso, Datainspektionens allmänna råd och GDPR på Datainspektionens hemsida.

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation)

Som användare av SBBI (Uppdragsgivare) förbinder vi oss att bedriva den aktuella inkassohanteringen enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Uppdragsgivaren ansvarar bl a för att registrerade personuppgifter är korrekta.

Berörda personer har rätt att erhålla information om de personuppgifter som behandlas. Om någon anser att personuppgifterna är felaktiga har denne rätt att begära rättelse av desamma. Berörd person har också rätt att komplettera personuppgifterna med uppgifter som saknas.

I övrigt hänvisas till inkassolagen (1974:182) och Datainspektionens allmänna råd angående tillämpning av inkassolagen.
Läs mer om Inkasso, Datainspektionens allmänna råd och GDPR på Datainspektionens hemsida.