Mfin´s allmänna villkor för användning av Mfin SBBI

1

Uppdragsgivaren – användaren av SBBI – förbinder sig att tillämpa God Inkassosed i alla sammanhang när de använder SBBI eller agerar i samband med att ett krav skickas genom SBBI. Läs mer om God Inkassosed.

2

Mfin förbinder sig att i de delar SBBI är direkt involverade, genom SBBI agera juridiskt korrekt utifrån god inkassosed.

3

Om Uppdragsgivaren registrerar och betalar för inkassokrav i SBBI senast kl. 12.00 måndag – fredag skickar Mfin SBBI-kravet samma dag (med undantag av röda dagar och dagar i samband med röda, tex dag före helgdag).

4

I priset för tjänsten ingår:

Nyttjande av system, printning, inkassoblankett med kuvert i 4-färg, porto samt packning och postning av SBBI-kravet. Uppdragsgivaren får också dels direkt ett kvitteringsmail med formellt kvitto för bokföring samt kravkopia och dels ett senare uppföljningsmail. Uppdragsgivaren får dessutom en arkivlänk tillbaka till sitt ärende. Mfin tillser också att SBBI-systemet löpande är juridiskt korrekt och uppdaterat.

5

SBBI skall vara tillgängligt för registrering 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. I de delar där Mfin är involverade i processen föreligger tillgänglighet enligt § 3. Mfin ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för Kunden eller gäldenär på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

6

Om Uppdragsgivaren missbrukar användandet av Mfin SBBI eller om Kundens agerande på annat sätt vållar Mfin en skada äger Mfin rätt att omgående stänga av Kunden för vidare användande av SBBI och Mfin´s övriga tjänster. Mfin äger också rätt att med omedelbar verkan säga upp Kunden om denne åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal eller på annat sätt missbrukar användandet av SBBI eller Mfin´s tjänster i övrigt. Kunden ska då omgående reglera eventuella utestående skulder till Mfin samt ersätta Mfin för den skada som Kunden vållar Mfin med anledning av sitt agerande. Mfin SBBI förbehåller sig även rätten att inte skicka ett ärende som kan anses tvivelaktigt. Ärenden av sådan art kan innebära att en kostnad på 200 kr debiteras Kunden.

7

Innehållet på Mfin´s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de inkassobrev som används i aktuell kravhantering är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Det åligger Uppdragsgivaren och användare av tjänsten hos Uppdragsgivaren att sörja för att spridning av material, tex. inkassobrev,som leder till otillåtet nyttjande, inte sker.

8

Uppdragsgivaren godkänner, i och med användandet av Mfin SBBI, en fortsatt dialog med Mfin AB.